دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

روز اجرای عدالت بر ظالم سخت تر از روز ستم بر مظلوم است.

امام علی (ع)

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>